رندان خاموش للباقی چندین جا می نویسم؛ این جا هم چند به علاوه یک. فقط برای خودم می نویسم برای آرشیو! مثل همه دست نوشته های قبلی... ر.خ للحق http://rendanekhamosh.mihanblog.com 2017-11-21T22:46:29+01:00 text/html 2017-11-21T15:43:49+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری میدان های سرنوشت ساز پیش رو http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/598 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">للباقی</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;باران می بارد و من درین شب زیبا و پر غرور فکر می کنم به "قرن، قرن اسلام..." به " پیچ عظیم تاریخی..." به "وظیفه دگرگون کردن عالم..."</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;حذف سیطره داعش درست ست که بسیار شیرین و مهم و سرنوشت ساز ست اما فتح های به مراتب بزرگ تر و سرنوشت ساز تر و تاریخی تری در پیش داریم که باید خود را برای آن آماده کنیم.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">امشب در کنار همه خوشحالی مان، جای شهدای عزیز و غریب مدافع حرم عجیب خالی ست؛ خدا به خانواده شان صبر و سکینه بدهد که بار بزرگی را از زمین برداشته اند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">باران همچنان می بارد...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">للحق </font></div> text/html 2017-11-21T15:18:57+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری دفتری جدید http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/597 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">للباقی</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;دفتر دیگری نیز تمام شد؛ اما این بار خیلی سریع تر از دفترهای قبل. فقط چهارماه!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">این دفترها آیینه گذران زندگی من شده اند. امید که دفتر جدید سریع تر تمام شود و پر از یادداشت های شیرین و پرحیرت و سوزان باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">شکر بر صاحب قلم؛ شکر بر قلم؛ و شکر بر آن چه که قلم می نویسد که " عشق، اسطرلاب اسرار خداست..."</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;بعد التحریر: باران می بارد. من از پیشتر نگران این باران در دل پاییز بودم! اما به مدد فیض الهی، به خیر گذشت. زیر باران می روم و خیس می شوم و داستان پر رمز و راز و همیشگی خودم و باران را از نو می خوانم. راستی باز باران ...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">للحق&nbsp; </font></div> text/html 2017-11-20T14:53:48+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری عمق خسارت زلزله http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/596 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">للباقی </font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقتی آن پیر گفت:"<span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: justify;">با غم شما، دلهای ما پر از غم و افکار ما نیز گرفتار شد." تازه به عمق خسارت این زلزله پی بردم ... .</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">"یا عمود من لا عمود له..."</font></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">للحق</font></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Iran, tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></span></div> text/html 2017-11-20T00:23:39+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری پیدا یا ناپیدا http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/595 <font face="Mihan-IransansBold">للباقی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">راه دیگری نیست؛ باید در آسمان خود، پیدایش کنی. گاهی به خورشید دم ظهر می ماند گاهی به ماه شب نو!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">"از کفر من تا دین تو راهی به جز تردید نیست!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دلخوش به فانوسم مکن این جا مگر خورشید نیست؟"</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;للحق </font></div> text/html 2017-11-19T05:27:54+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری عاشقانه های پر حیا http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/594 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">للباقی</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">نقطه به نقطه ی آن کوی آشنای پرکشش، از حال خوش "عاشقانه های پر حیا" پر است.&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">دلتنگ همان جایم ... .&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">مقیم یا مجاور یا مسافر یا شاید هم راحل!!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">للحق</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div> text/html 2017-11-16T00:56:07+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری پاییز تو ... http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/593 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">للباقی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به گمانم استمرار داشت تابستان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یا شاید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به عقب می رفت زمان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">باز نوبت بهار میشد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یا شاید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;یک آن میشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نوبت فصل زمستان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یا اگر پاییز ی بود، پاییز تو نبود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دل من&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اشک پاییزی خواست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سوختن آرام در زردی دوران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مثل برگ های ناامید، افتادن در خود</font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سیلی محکم باد در موج خروشان منیت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همرنگ شدن با عطر نمناک زمین در باران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نازی! دل من، پاییز تو را خواست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نوبرانه حواله ای ست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پاییز تو&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فصل رویایی من ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صبح پاییزی 25آبان 96</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">للحق</font></div></div> text/html 2017-10-07T15:44:35+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری گذر http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/592 <font face="Mihan-IransansBold">للباقی</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;با این که جان کلام و حرف و حوادث و اتفاقات باقی مانده ست؛ با این که طرح ریزی شطح های بعد انجام شده و برخی هایش نوشته شده؛ اما ظاهرا به صلاح نیست دیگر این جا ادامه بدهم.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">به توفیق الهی شطح ها را در فضای شخصی خود خواهم نوشت؛ اما سرانجام شان را نمی دانم.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">طعنه بر ما مزن ای دوست، که خود معترفیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دف زنان بر سر بازار به رسوایی خویش&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">"اللهم تقبل منی"&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">للحق </font></div> text/html 2017-09-08T02:50:07+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری آی ام بیزی! http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/586 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">للباقی</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ظاهرا حضرت حق، با حقیر کار مهم و فوری دارند!...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">#آی ام بیزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">للحق</font></div> text/html 2017-09-07T11:56:57+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری میانمار http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/584 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">للباقی</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;میانمار با مرکز دنیا چه قدر فاصله دارد؟&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">للحق </font></div> text/html 2017-09-06T22:24:18+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری گره های مزخرف فلسفی http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/583 <font face="Mihan-IransansBold"> ⊙&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">للباقی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">در روزگار چشم و هم چشمی ها، چشم و هم چشمی به ساحت اندیشه و فکر هم می رسد. آدم ها سعی می کنند مثل هم گره ذهنی و فلسفی داشته باشند!! از این مزخرف تر هم می شود؟!!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هفت صبح؛ شروع کار؛ خنکای خوش صبح</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;#چشم و هم چشمی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;#گره فلسفی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;#مزخرف</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"># بیخیال، صبح رو عشقه!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;للحق </font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">⊙</font></div> text/html 2017-09-06T14:33:55+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری سالروز 15 شهریور http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/582 <font face="Mihan-IransansBold">للباقی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">امروز 15 شهریور است. سالروز 15 شهریور 95 . سالروزش گرامی!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">روزی که در عرض چند ساعت یک فلسفه جدید به زندگیم اضافه شد؛ روز و چند ساعتی که خدا برایم برای همه زندگی نشانه اش کرد و شاخص، که هر جای زندگیم که نگاه کنم آن را ببینم. ما چنین خدایی داریم؛ بله. من به شهریور پر معجزه عادت دارم ...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بعدالتحریر: احتمال دارد از سال بعد چنین روزی را تعطیل رسمی کنم برای خودم! خیلی مهم ست واقعنی!!!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">للحق </font></div> text/html 2017-09-05T08:54:12+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری از این بالا ... http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/581 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">للباقی</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;بعد از ساعت ها سر و کله زدن با قوانین عالم خلقت (بخوانیم فرمول و هندسه و فرآیند) که ظاهرش پر از صلب و خشک بودن ست باید برای استراحت چند دقیقه ای هم که شده بیایی این بالا و همه چیز را از بالا بنگری؛&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;و با خودت فکر کنی به همه چیزهایی که به زندگی و عالم خلقت، روح می دهد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نسیم بوزد و تو با سالار بلند بخوانی که "ساغرم شکست ای ساقی..." و یکی آن طرف تر یحتمل تو را ببیند و خنده ای بکند و سری تکان دهد و ناغافل بگوید بیچاره عاشق شده است! و تو نیز از دور برایش لبخند قشنگ تری بفرستی و در دل بگویی برادر! دل خوش سیری چند ...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">للحق </font></div> text/html 2017-09-03T13:03:48+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری مذهب رندان(1) http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/580 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">للباقی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">سال ها پیروی مذهب رندان کردم&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تا به فتوای خرد، حرص به زندان کردم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">رندان عالَم، تنها یک مذهب دارند؛ مذهب رندان. و باید در این مذهب شوریدگی، دین و دل به صاحب مذهب بدهی و از حضرت عشق، پیروی مدام بکنی. رندان، عاشق ترین مردم عالَم هستند اما در مذهب رندان، عقل و خرد صاحب فتوا ست نه دل و عشق! چرا که عشق مثل خیلی از ویژگی های دیگر انسان، حریص ست و حدی برای خودش نمی شناسد و این عقل است که باید حرص را به زندان افکند. البته آن جا که عقل و عشق، عمیق می شوند و نزاع بین شان کامل برطرف می شود </span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">"</span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند</span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">"</span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">!!!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">من به سر منزل عنقا نه خود بردم راه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">عنقا، سلطان و بزرگ پرندگان ست و منزلش در کوه قاف، بلندترین کوه دنیا. هزاران پرنده، طلب دیدن عنقا کردند و به رهبری هدهد قصد زیارتش نمودند. از آن هزاران پرنده، سی مرغ به منزلِ عنقا رسیدند و سی مرغ همان عنقا بود! نکته شیرین و عزیز کار آن جاست که سفر در پیش ست و عزیزتر آن که انسان مجال کوتاهی دارد برای رسیدن به منزلِ عنقا؛ و باید عاشقانه بر پهنای وسیع آسمان وجود، پر بزند و قصد یار کند. مسیر، مسیر سخت و دشواری ست؛ احتمال گمراهی زیاد ست؛ احتمال آن که بعد از کلی پر زدن بفهمی که بر خلاف مسیرِ منزلِ عنقا بال و پر زده ای هست؛ باید هدهد، مرغ سلیمانی باشد که راه بریت کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که من این خانه به سودای تو ویران کردم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">در مسیر دلداگی، توأمان می فهمی که هیچ نمی دانی و به غایت نقصان داری؛ می بینی چه قدر وسعت کمی داری و با تک غوره ای سردی ت می شود و با تک مویزی گرمی! <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">این، دل را پر از زخم و ریش می کند. این جاست که باید سایه بالا سرت یعنی خانه ای که پیشتر ساخته ای را ویران نمایی؛ شاید خشتِ خشتِ آن خانه را هم با ایمان ساخته باشی! اما امروز بهتر از هر زمانی می فهمی که ایمان دیروزت، درجاتی از کفر داشت؛ و حتم می کنی ایمان امروزت هم درجه ای از کفر دارد هرچند که ندانی... . همه خانه های ساخته شده ات را به امید و سودای دوست، ویران می کنی تا او خودش سایه بالا سرت باشد و این آغاز یک مسیر تازه ست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">و چه کسی می فهمد که آوارگی امروز ما، از ویرانی برای توست ...!!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">ادامه دارد...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">اشارت: <span style="color:#4F81BD;mso-themecolor:accent1">و چه کسی می فهمد که آوارگی امروز ما، از ویرانی برای توست ...!!</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">للحق<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> text/html 2017-08-31T14:04:31+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری باز هم تولدی http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/579 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">للباقی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">با این که "گریه" جزء جدایی ناپذیر همه "تولد" هاست؛ اما همه "تولد"ها به وسعت خودشان شیرین اند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نمی دانم بار چندمی ست که متولد می شوم!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;به مدد مادر؛ تولدت مبارک آقا محمد...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;شب عید سعید قربان؛ نهم ذی الحجه؛ نهم شهریور 96</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;للحق </font></div> text/html 2017-08-30T13:29:11+01:00 rendanekhamosh.mihanblog.com محمد طاهری معجزه عرفه http://rendanekhamosh.mihanblog.com/post/578 <font size="2" face="Mihan-IransansBold">للباقی</font><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;فردا روز عجیبی ست.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بریز و بپاش خاصی در بساط الهی ست.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">معصوم مذمت کرد آن گدایی که درین روز از خلق خدا گدایی می کرد.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">حضرت جان، نفحات کرم و لطف و رحمت و بخشش را فردا آن چنان برای بندگانش می فرستد که هیچ ناامیدی را توان یأس نیست؛ روزی که به جنین در شکم مادر هم تفضل می شود. درین روز می شود کوچکی کرد و کودکی؟!!&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">جان عالم به قربان حضرت ارباب؛ هر جا که حرف از کرم و لطف و رحمت و بخشش بی حساب ست نام ارباب بی کفن ما غوغا می کند؛&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">توبه حضرت آدم در چنین روزی با توسل به حضرت ارباب پذیرفته می شود؛&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دعای عاشقانه عارفانه عرفه از لبان مقدس حضرت ارباب صادر شده ست؛&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">و از همه مستانه تر آنکه فردا حضرت جان، بیش از آنکه به مهمانان خود در صحرای عرفات توجه نماید به زائرین ارباب ما در کربلا توجه می کند؛&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">جان عالم به قربان اشک های سرازیر حضرت ارباب حین خواندن دعای عرفه.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">و اما ما فردا بی صاحب نیستیم؛ صدقه سری امام زمان (ارواحنا له الفداء) که آقا و مولا و صاحب ما هستند از فیوضات فراوان و بی کرانی که به او عرضه می شود حتما ما را بی نصیب نمی گذارد.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">فردا همان روزی ست که می شود بهتر از هر زمان دیگری چشم ها را بست و دلبرانه با خدای خود نجوا کرد؛ از همه قصورها و اشتباهاتی که کرده ای پوزش بطلبی و مردانه قول بندگی بدهی.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;فردا همان روزی ست که می شود بهتر از هر زمان دیگری چشم ها را بست و دنیا دنیا آرزو و دعا کرد؛ بزرگ و بی محابا. حتی آن چیزهایی که می دانیم محقق شدنش شبیه معجزه ست؛ معجزه ها را هم باید طلبید؛ از فردا بهتر چه روزی برای طلب معجزه. آن قدر گیر و گور در بندگی مان هست که یکی از بهترین معجزه ها همین برطرف شدن گیر و گورهاست؛ بنده خالص شدن معجزه کمی نیست اما خدای فردا خیلی بزرگ ترست از این معجزه. از معجزه بندگی گرفته تا هزاران معجزه دیگر. معجزه خوب شدن حال همه آدم ها؛ معجزه رسیدن همه آدم ها به آرزوهایشان؛ معجزه جهانی شدن اسلام؛ معجزه رسیدن آقایمان... .&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یادم باشد که " العبد یدبر والله یقدر..."</font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">به رسم هر ساله می دانستم حاج آقا بین دو نماز بلند می شوند و درباره فردا می گویند که: بزرگواران فردا را با توجه باشید. اگر حتی مرخصی بگیرید فردا را بهترست؛ دلتان را از ناراحتی و کینه پاک کنید؛ غسل بگیرید؛ نمازهایش را بخوانید؛ برای همدیگر دعا کنید.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">علامه حسن زاده آملی کتابی که نوشته بود را تقدیم استاد بزرگش علامه طباطبایی می کند و از ایشان نظر می خواهد. علامه طباطبایی می گوید همه چیزش خوب بود جز یک چیز و آن هم آنکه اولش فقط برای خودت دعا کرده ای!</span></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">می شود همه بغض خفته این مدت را در فردا فریاد زد... خوش به حال همه خوبان.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یَا رَادَّهُ عَلَى یَعْقُوبَ بَعْدَ أَنِ ابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌ‏&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">التماس دعا</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;للحق&nbsp;</font> </div>